Půjčovní řád

Před vstupem na dráhu je každý návštěvník povinen se seznámit s provozním řádem. Zakoupením vstupenky pak návštěvník dává najevo, že se s podmínkami provozního řádu seznámil a souhlasí s nimi

 • 1.Pohyb návštěvníků v celém areálu a jízda na bugině je na vlastní nebezpečí!!!

 • Jízdy na trati v bugině se smí zúčastnit pouze jezdec od 7 do 17 let (max 70 kg). Vždy musí být s doprovodem starším 18-ti let, který za něj ručí.

 • Platí zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

 • Zakoupením lístku souhlasí návštěvníci s provozním řádem a zavazují se ho dodržovat. Nedodržení provozního řádu zejména při jízdě, může znamenat předčasné ukončení jízdy, bez nároku na vrácení jízdného.

 • Návštěvník musí dbát pokynů obsluhy. Pokud je nedodrží, může být vykázán bez náhrady jízdného popř. uhradí škodu, která provozovateli jeho chováním vznikla.

 • Provozovatel neručí za žádné škody či újmu na zdraví, které si návštěvník při jízdě na bugině způsobí.

 • Provozovatel taktéž neručí za odložené věci a za ušpinění oděvu při jízdě motokárou. Každý musí svoje oblečení přizpůsobit tomuto sportu.

 • Po zaplacení jízdy si návštěvník převezme helmu a rukavice a na pokyn obsluhy převezme buginu.

 • Odjezd je možný pouze na pokyn obsluhy

 • Při jízdě na bugině musí návštěvník dodržovat tyto zásady:

 • návštěvník musí mít při jízdě nasazenou a zapnutou přilbu, dlouhé vlasy bezpodmínečně musí být svázány a zastrčeny pod helmou, šály, šátky a vše volné kolem krku musí být sundáno!!! V PŘÍPADĚ NEUPOSLECHNUTÍ NEBUDETE VPUŠTĚNI NA TRAŤ!!!

 • je přísně zakázáno úmyslně narážet do bariér a šlapat na oba pedály současně!!!

 • při úmyslném narážení do bariér dostane na 1 kolo penalizaci, při opakovaném bude z dráhy bez nároku na náhradu vykázán.

 • musí přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem tak, aby neohrozil zdraví svých spolujezdců a majetek provozovatele

 • pokud vidí, že je někdo rychlejší je povinen nebránit mu v předjetí a pustit jej před sebe, v případě, že to neudělá bude na to upozorněn obsluhou.

 • při náhlé kolizi na dráze budou všichni upozorněni obsluhou ke zpomalení, případně zastavení buginy.

 • konec jízdy je odmávnut obsluhou a jezdci musí zajet do cíle.

 • nesmí vozit druhou osobu na bugině!

 • nesmí při jízdě vyhazovat žádné předměty z buginy, či jinak znečišťovat dráhu. Pokud jezdec nedodrží tyto zásady, nese veškerou odpovědnost a finanční náhradu za zničené zdraví spolujezdců a za hmotný majetek, který tímto svým chováním zničí

 • Platí přísný zákaz vstupu do dráhy, jsou-li buginy na dráze, případně připraveny k jízdě.

 • V případě poruchy je návštěvník povinen, pokud to je možné zajet k obsluze, nebo odstavit buginu bokem, zvednutou rukou upozornit obsluhu na závadu, popřípadě se řídit pokyny obsluhy.

 • Výměna buginy nebo vrácení poměrné části peněz je možná jen v případě závady jednoznačně nezaviněné zákazníkem, nebo jeho spolujezdců.

 • 14. Při nastupování a vystupování z buginy, musí návštěvník dbát zvýšené pozornosti před kontaktem s nekrytými částmi motoru – hrozí nebezpečí popálení!